معاون پژوهشی و فناوری

 دکتر محمدرضا آزاده فر : معاون پژوهشی و فناوری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : azadefar@art.ac.ir

رزومه