مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

شهرزاد اکبری فرجاد : رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

پست الکترونیک: 

رزومه