گروه همکاریهای علمی، هنری با جامعه

 

 نوشین ضیاء شهابی : رئیس گروه همکاریهای علمی ، هنری با جامعه

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک: n.ziashahabi@art.ac.ir

رزومه